Yun Hyong-keun - Burnt, Umber & Ultramarine, 1984 (윤형근)
SOLDOUT
180,000원

▫️ Artist: Yun Hyong-keun

▫️ Title: Burnt, Umber & Ultramarine, 1984 아트카드

▫️ Year Published: 2017

▫️ Medium: Offset Lithograph

▫️ Size: 20x20 cm

▫️ Printed in USA

©SHABI_Work_Shop

상호: 더블유앤엠    사업자등록번호: 659-35-00444    대표: 김성민   주소: 서울특별시 강남구 도산대로 56길 15-3, 3층 101호    통신판매신고번호: 2018-서울강남-05450호